Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Robert Lorek

Witam na stronie internetowej

komornik

Komornik sądowy pełni funkcję funkcjonariusza publicznego, działającego przy wyznaczonym sądzie rejonowym. Gwarantuje on wykonywanie wszystkich wyroków sądowych wydanych w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Komornik Sądowy Robert Lorek przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu, podobnie jak wszyscy inni na terenie kraju, jest zobowiązany postępować zgodnie z przepisami prawa, poszanowaniem zasad etyki zawodowej, a także ślubowaniem, które składa. Jego treść brzmi:

„Ślubuję uroczyście jako komornik powierzone mi obowiązki wypełniać zgodnie z prawem
i sumieniem, dochować tajemnicy państwowej i zawodowej, w postępowaniu swym kierować się zasadami uczciwości, godności i honoru.”

Przy wykonywaniu licytacji komorniczych (ruchomości i nieruchomości), egzekucji komorniczej czy innych działań wynikających z jego obowiązków, komornik sądowy podlega orzeczeniom sądu i prezesowi sądu rejonowego, przy którym pracuje. Komornikowi sądowemu powierza się wykonywanie orzeczeń sądowych w przypadku spraw o zabezpieczenie roszczeń lub roszczeń pieniężnych i niepieniężnych.

Komornik sądowy w Nowym Sączu – zasoby Kancelarii

Kancelaria Komornicza Roberta Lorka mieści się przy ul. Rynek 7 w Nowym Sączu. Aby zagwarantować, że egzekucja komornicza zostanie przeprowadzona szybko i sprawnie, pracownicy Kancelarii korzystają z narzędzi takich jak:

• system OGNIVO, który pozwala szybko ustalić rachunki bankowe dłużnika,
• elektroniczny dostęp do Centralnej Bazy Ksiąg Wieczystych,
• elektroniczny dostęp do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK).

Komornik Sądowy w Nowym Sączu Robert Lorek przyjmuje wnioski złożone: osobiście w siedzibie Kancelarii, przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego i drogą elektroniczną (EPU).

„Przy wykonywaniu czynności komornik podlega tylko ustawom oraz orzeczeniom sądu” (art. 3.1 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji).

Kompetencje komornika

Kompetencje komorników sądowych zostały uregulowane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji. Zgodnie z art. 3, komornikom powierza się w szczególności następujące zadania:

• wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń,
• wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów,
• sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora.
Komornik, poza zadaniami określonymi w ust. 3, ma prawo:
• doręczania zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty,
• na wniosek organizatora licytacji – sprawowania urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.”

Wszczęcie i prowadzenie egzekucji komorniczej

Wszczęcie egzekucji komorniczej następuje na wniosek wierzyciela. Do wniosków o egzekucje komornicze należy dołączyć oryginał tytułu wykonawczego (zgodnie z art. 797 § 1 k.p.c.), który jest tytułem egzekucyjnym posiadającym odpowiednią klauzulę wykonalności. Egzekucja komornicza może zostać wszczęta także z urzędu lub na odpowiednio sformułowane żądanie uprawnionego organu (zgodnie z art. 796 k.p.c.) W odpowiednim wniosku o egzekucję komorniczą wierzyciel powinien wskazać konkretne świadczenie, które podlega egzekucji, oraz majątek dłużnika, do którego należy ją skierować.

Postępowanie egzekucyjne jest prowadzone zgodnie z wnioskiem wierzyciela. Jako inicjator postępowania, wierzyciel określa czynności, które następnie wykonuje komornik sądowy. Kancelaria komornicza Roberta Lorka w Nowym Sączu prowadzi egzekucje m.in. z:

• wynagrodzenia,
• wierzytelności (np. umów cywilnoprawnych),
• rachunków bankowych,
• ruchomości i nieruchomości.

Na wniosek wierzyciela przeprowadzane są licytacje komornicze ruchomości i nieruchomości należących do dłużnika. Wszystkie windykacje komornicze są prowadzone zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

Właściwość komornika Roberta Lorka w Nowym Sączu

Rewir Komornika Sądowego Roberta Lorka przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu obejmuje obszar właściwości miejscowej tego sądu. Należą do niego miasto Nowy Sącz oraz gminy: Chełmiec, Gródek nad Dunajcem, Kamionka, Wielka, Korzenna, Krynica-Zdrój, Łabowa, Łącko, Łososina Dolna, Muszyna, Nawojowa, Piwniczna-Zdrój, Podegrodzie, Rytro i Stary Sącz.

Właściwość komornika do prowadzenia egzekucji komorniczych obejmuje terytorium całej Rzeczypospolitej Polski. Jedynymi wyjątkami są sprawy o egzekucję z nieruchomości, a także te, w których przypadku przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio (reguluje to art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, Dz.U. z 1997 Nr 133 poz. 882 z późn. zm.).

Wierzycielowi przysługuje prawo do wyboru komornika. W momencie skorzystania z tego uprawnienia wierzyciel razem z odpowiednim wnioskiem o wszczęcie egzekucji komorniczej ma obowiązek złożyć stosowne oświadczenie na piśmie (art. 8 ust 6 w/w ustawy).