Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Robert Lorek

Witam na stronie internetowej

komornik

Komornik Sądowy pełni funkcję funkcjonariusza publicznego, działającego przy wyznaczonym Sądzie Rejonowym. Gwarantuje on wykonywanie wszystkich wyroków sądowych wydanych w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu, podobnie jak wszyscy inni na terenie kraju, jest zobowiązany do postępowania zgodnego z przepisami prawa, poszanowaniem zasad etyki zawodowej, a także ślubowaniem, które składa:

Ślubuję uroczyście jako komornik powierzone mi obowiązki wypełniać zgodnie z prawem
i sumieniem, dochować tajemnicy państwowej i zawodowej, w postępowaniu swym kierować się zasadami uczciwości, godności i honoru.

Przy wykonywaniu licytacji komorniczych, egzekucji komorniczej czy innych działań wynikających z jego obowiązków, podlega orzeczeniom Sądu i Prezesowi Sądu Rejonowego przy którym pracuje. Komornikowi Sądowemu powierza się wykonywanie orzeczeń sądowych w przypadku spraw o zabezpieczenie roszczeń lub roszczeń pieniężnych i niepieniężnych. Jeżeli takie będzie polecenie, kancelaria komornicza przeprowadzi licytacje komornicze samochodów lub ruchomości.

Egzekucja sądowa

Kancelaria Komornicza, którą prowadzę, mieści się przy ul. Rynek 7 w Nowym Sączu, na parterze, w budynku położonym naprzeciwko siedziby Sądu Rejonowego w Nowym Sączu. Kancelaria, którą prowadzę korzysta z bezpłatnego, elektronicznego dostępu do systemu OGNIVO. W ramach współpracy z KIR istnieje możliwość sprawdzenia w bankach, czy dłużnik posiada rachunek bankowy. Ponadto korzystamy z EPU e-zajęcia, e-PUAP, ZUS PUE.

„Art. 3.1.Przy wykonywaniu czynności komornik podlega tylko ustawom oraz orzeczeniom sądu.” (Ust. o Komornikach Sądowych i egzekucji)”

Kompetencje komornika

„art. 3 Komornikom powierza się w szczególności następujące zadania:

  1. wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń,
  2. wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów,
  3. sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora.

4.Komornik, poza zadaniami określonymi w ust. 3, ma prawo:

  1. doręczania zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty,
  2. na wniosek organizatora licytacji – sprawowania urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.”

Wszczęcie egzekucji

Wszczęcie egzekucji komorniczej następuje na wniosek wierzyciela. Do wniosków o egzekucje komornicze należy dołączać oryginał tytułu wykonawczego (zgodnie z art. 797 § 1 k.p.c.), który jest tytułem egzekucyjnym posiadającym odpowiednią klauzulę wykonalności. Egzekucja komornicza może także zostać wszczęta z urzędu lub na odpowiednio sformułowane żądanie uprawnionego organu (zgodnie z art. 796 k.p.c.) W odpowiednim wniosku o egzekucję komorniczą wierzyciel powinien wskazać konkretne świadczenie, które podlega egzekucji, oraz majątek dłużnika, do którego należy ją skierować.

Właściwość Komornika

Rewir Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu obejmuje obszar właściwości miejscowej tego sądu. Należą do niego miasto Nowy Sącz oraz gminy Chełmiec, Gródek nad Dunajcem, Kamionka, Wielka, Korzenna, Krynica-Zdrój, Łabowa, Łącko, Łososina Dolna, Muszyna, Nawojowa, Piwniczna-Zdrój, Podegrodzie, Rytro i Stary Sącz.

Właściwość komornika do prowadzenia egzekucji komorniczych obejmuje terytorium całej Rzeczypospolitej Polski. Jedynymi wyjątkami są sprawy o egzekucję z nieruchomości, a także te, w których przypadku przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio (reguluje to art. 8 ust 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, Dz.U. z 1997 Nr 133 poz. 882 z późn. zm.).

W momencie wyboru wierzyciel razem z odpowiednim wnioskiem o wszczęcie egzekucji komorniczej, składa stosowne oświadczenie na piśmie, że korzysta z przysługującego mu prawa wyboru komornika (art. 8 ust 6 w/w ustawy).