Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Robert Lorek

komornik

Komornik sądowy to funkcjonariusz publiczny działający przy sądzie rejonowym. Jest on gwarantem wykonalności wyroków sądowych wydanych w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej. Zobowiązany jest zawsze postępować zgodnie
z przepisami prawa, zasadami etyki zawodowej i złożonym ślubowaniem:

Ślubuję uroczyście jako komornik powierzone mi obowiązki wypełniać zgodnie z prawem
i sumieniem, dochować tajemnicy państwowej i zawodowej, w postępowaniu swym kierować się zasadami uczciwości, godności i honoru.

Przy wykonywaniu czynności komornik podlega orzeczeniom sądu i prezesowi sądu rejonowego, przy którym działa.
Komornikom powierza się w szczególności wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne
i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń.

Fachowa egzekucja sądowa

Kancelaria Komornicza, którą prowadzę nieprzerwanie od 1995 r. mieści się przy ul. Pijarskiej 6 w Nowym Sączu, na parterze, w budynku położonym naprzeciwko siedziby Sądu Rejonowego w Nowym Sączu. Kancelarią, którą prowadzę korzysta z bezpłatnego, elektronicznego dostępu do systemu OGNIVO. W ramach współpracy z KIR istnieje możliwość sprawdzenia w 20 bankach, czy dłużnik posiada rachunek bankowy. Ponadto korzystamy z EPU oraz elektronicznych zapytań do ZUS-u.

„Art. 3.1.Przy wykonywaniu czynności komornik podlega tylko ustawom oraz orzeczeniom sądu.” (Ust. o Komornikach Sądowych i egzekucji)”

Kompetencje komornika

„art. 3 Komornikom powierza się w szczególności następujące zadania:

  1. wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń,
  2. wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów,
  3. sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora.

4.Komornik, poza zadaniami określonymi w ust. 3, ma prawo:

  1. doręczania zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty,
  2. na wniosek organizatora licytacji – sprawowania urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.”

Wszczęcie egzekucji

Postępowanie egzekucyjne wszczynane jest na wniosek wierzyciela. Do wniosku o wszczęcie egzekucji zgodnie z art. 797 § 1 k.p.c. należy dołączyć oryginał tytułu wykonawczego,
tj. tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Egzekucja może być również wszczęta z urzędu lub na żądanie uprawnionego organu. (art. 796 k.p.c.). We wniosku wierzyciel winien wskazać świadczenie podlegające egzekucji oraz majątek dłużnika, do którego należy skierować egzekucję.

Właściwość Komornika

Rewir obejmuje obszar właściwości miejscowej Sądu Rejonowego w Nowym Sączu, do którego należy miasto Nowy Sącz oraz Chełmiec, Gródek nad Dunajcem, Kamionka, Wielka, Korzenna, Krynica-Zdrój, Łabowa, Łącko, Łososina Dolna, Muszyna, Nawojowa, Piwniczna-Zdrój, Podegrodzie, Rytro i Stary Sącz.

Ponadto informuje się iż na dzień dzisiejszy właściwość do prowadzenia postępowań egzekucyjnych obejmuje całe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję
z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio (Art. 8 ust 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, Dz.U. z 1997 Nr 133 poz. 882 z późn. zm.).

Dokonując wyboru wierzyciel składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika (art. 8 ust 6 w/w ustawy).